Terminos


AVIS LEGAL. 

RESERVES REALITZADES A PARTIR DEL 05.10.2020.

EMPRESA.
Aparrent, S.L. amb domicili a l’Av. Carles Fages de Climent, S / N d'Empuriabrava i NIF B17328527 registrada en el REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA, Tom 200, Foli 35, Fulla GE3618, actua com a intermediària legal entre els propietaris o administradors dels allotjaments que comercialitza i els clients contractants de les estades als apartaments.
IMPORT.
L'import de l'arrendament és l'indicat en les condicions particulars de la confirmació de reserva o contracte, on es relaciona l'import total de l'arrendament i honoraris de contractació, dels subministraments i tots aquells serveis extres que el client hagi contractat. Taxa turística no inclosa en el preu.
FORMA DE PAGAMENT.
La forma de pagament serà del 50% de l'import total en el moment de fer la reserva, i la resta es pagarà fins a dues setmanes abans de l'arribada o en el moment del lliurament de claus. El pagament de la bestreta es farà un cop feta la pre-reserva i dins de les 48 hores posteriors a la mateixa. L'empresa es reserva el dret de anul·lació de la pre-reserva en cas de no rebre en aquest període el justificant del pagament realitzat.
Els pagaments es poden realitzar de la següent manera:
Targeta de crèdit.
Transferència bancària:
societat: APARRENT, S.L.
Banc: Banc Sabadell>
Compte: 0081 0177 12 0001089409
IBAN: ES33 0081 0177 1200 0108 9409
Bic: BSABESBBXXX
Efectiu: A les nostres oficines
Gir Postal:
societat: APARRENT, S.L.
Adreça: Apartat de correus 36, 17487 Empuriabrava (Girona)
PERIODE.
El període de lloguer d'arrendament s'especifica en les condicions particulars del contracte, el lliurament de claus es realitzarà entre les 16.00 hores i les 19.00 hores del primer dia de lloguer del període contractat. Pel cas en què el client li fos totalment impossible ajustar a l'horari apuntat, aquest haurà de comunicar a APARRENT, SL l'hora prevista d'entrada perquè el personal d'Aparrent, SL pugui organitzar la mateixa. En qualsevol altre cas APARRENT, S.L. queda lliure de cap obligació, perdent l'arrendatari el pagament a compte realitzat a la confirmació de la reserva.
La sortida es realitzarà el dia convingut com a màxim a les 10.00 hores, havent d'informar amb 24 hores d'antelació a APARRENT, SL l'hora exacta prevista de la sortida, sent el client l'encarregat de dipositar les claus de l'allotjament a les nostres oficines, així com deixar l'allotjament tal com el va trobar.
En temporada baixa l'hora d'entrada i sortida són flexibles. Contactar amb l'agència per a concretar les hores.
DIPÒSIT DE GARANTIA.
Al lliurament de claus, l'arrendatari signarà un document d'autorització de càrrec a través de targeta de crèdit a favor de APARRENT, SL, l'import indicat com a fiança. Al terme del contracte el client es compromet a lliurar en idèntiques condicions que va trobar tant l'allotjament, el mobiliari o els seus utensilis, fent-se responsable de tots els deterioraments que s'ocasionin durant l'arrendament com a conseqüència de la seva mala utilització, inclús els provocats per animals domèstics. En cas contrari, serà deduïda del dipòsit de garantia la quantia corresponent a la reparació o esmena dels deterioraments corresponents. Devolució de la fiança: fins a 6 dies després de la data de sortida. Mètode de devolució: targeta de crèdit, de no ser possible es farà per transferència bancària.
SUBMINISTRAMENTS.
Els consums de llum, aigua i gas estan inclosos en el preu del contracte, llevat dels allotjaments específics en què s’indiqui el contrari. En el cas que els allotjaments disposin d'aire condicionat o calefacció i aquests no estiguin inclosos en el preu el seu cost s'especificarà en cada reserva. En el cas d'ampolles de gas que quedin buides, el client haurà de contactar amb Aparrent, SL perquè li lliurin una plena.
NORMES DE COMUNITAT.
Els allotjaments integrats en una comunitat de veïns vindran regits pel seu reglament de règim interior i / o estatuts de la comunitat. En el cas d’instal·lacions comunitàries com piscines, pistes de tennis, etc... no estan obertes durant tot l'any, les dates d'obertura i tancament depenen del temps, demanda, higiene i altres factors. Per tal motiu APARRENT, S.L. no es fa responsable del tancament d’instal·lacions dins d'un complex comunitari per factors aliens a la gestió pròpia d'intermediació del lloguer, així mateix els clients seran responsables de la seva seguretat per l'ús de les mateixes.
RESOLUCIÓ DE CONTRACTE
APARRENT, S.L. podrà rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos:
1. L'excés d'ocupants en un allotjament, per a això APARRENT, SL podrà demanar el nom i document d'identitat de cadascun dels ocupants en cada moment.
2. La cessió o subarrendament del tot o part del que és objecte aquest contracte.
3. La modificació de la ubicació del mobiliari dels allotjaments.
4. La realització de qualsevol activitat que entri en contradicció amb la normativa municipal i amb els usos de convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedeixin el normal descans d'altres usuaris de l'immoble, complex o urbanització.
RESPONSABILITATS EXCLOSES.
APARRENT, S.L. no es farà responsable en els següents casos:
1. Els robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada en els allotjaments llogats.
2. Els talls de subministrament de grans companyies com electricitat, aigua o gas.
3. El trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l'allotjament s'avisarà a APARRENT, SL i aquest donarà part al Servei d'Atenció Tècnica en menys de 24 hores però la no assistència per part d'aquest servei no serà motiu d'indemnització per part de APARRENT, SL
4. Les obres que els Ajuntaments o altres empreses alienes a APARRENT, SL puguin realitzar en els voltants o en els mateixos edificis i que puguin afectar el normal desenvolupament de l'estada del client.
5.Qualsevol situació o dany derivat de causes de força major.
ANUL·LACIONS.
En el cas d’anul·lacions per part del client s'aplicaran les següents condicions:
A) Cancel·lació gratuïta: SOLAMENT, SI les restriccions imposades per les autoritats com a conseqüència de l’estat d’alarma a causa del coronavirus (COVID-19) impedeixen al client anar al seu lloc de vacances o consumir la seva estada. En aquest cas es tornarà l’import íntegre de les quantitats lliurades abans de l’arribada. Les cancel·lacions es gestionaran d’acord amb la Política de Causes de Força Major vigent en el moment en què es van sol·licitar i no considerem vàlides les reserves que ja estaven cancel·lades. Si una reserva ja ha començat (és a dir, ja ha passat la data d’arribada), no podrà acollir-se a la política al·legant el coronavirus com a causa de força major.
B) Cancel·lació amb penalització: En cas d’anul·lació s’aplicaran les següents despeses:
- Des del dia en que s’efectua la reserva fins a 49 dies abans de l’entrada: 25 % de l’import total de lloguer i honoraris de contractació.
- 48 dies abans de l’entrada: 50% de l’import total de lloguer i honoraris de contractació.
- En cas de no presentar-se (no Show): import del prepagament realitzat.
- Si l’anul·lació es produeix un cop el client ha entrat a l'allotjament: 100% de l'import total lliurat pel client en concepte del total import de lloguer i honoraris de contractació. - En tots els casos i independentment de quan es produeixi l’anul·lació, APARRENT SL percebrà com a mínim la quantitat d'un 25% de l'import total de la reserva que inclou el lloguer i honoraris de contractació. Aquest import correspon als honoraris de contractació a percebre per APARRENT SL del client i que figuren en la factura total dels serveis contractats en cada estada.
En el cas en què un cop contractat per part del client un allotjament, no es pogués fer lliurament del mateix, APARRENT, SL es compromet a entregar un altre allotjament de semblant categoria o superior i en cas de no poder satisfer el client, tornar l'import de diners que aquell hagi lliurat a APARRENT, SL per aquesta gestió d'intermediació